szkoła promująca zdrowie

zespół szkół technicznych

Sprawność fizyczna to nie tylko jeden z najważniejszych kluczy do zdrowego ciała, to podstawa dynamicznej i twórczej aktywności intelektualnej.
John F. Kennedy

W roku 2021 w naszej szkole podjęliśmy działania zmierzające do przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 grudnia 2021 r. nr 485/21/22 w sprawie przystąpienia szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, postanowiliśmy podjąć się projektu ogólnopolskiego Szkoła Promująca Zdrowie.
Priorytet naszej szkoły w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie: Jak zadbać o dobrostan psychiczny młodzieży?
Idea Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie
 • Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 • Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 • Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Cele Szkoły Promującej Zdrowie

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.
W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
 • uczniowie
 • nauczyciele
 • rodzice
 • inni pracownicy szkoły
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.
Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności lokalnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

szkoła promująca zdrowie

Przewiń do góry Skip to content