kontakt

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

dane kontaktowe

ul. Poznańska 43
63-400 Ostrów Wielkopolski
zst@zst-ostrow.edu.pl
tel. 627358900 | fax 627358901

S E K R E T A R I A T 
D Y R E K T O R A  S Z K O Ł Y

tel. 627358900
fax 627358901

W I C E D Y R E K T O R Z Y
S Z K O Ł Y

tel. tel. 627358916

S E K R E T A R I A T  
U C Z N I O W S K I
tel. 627358917

K R Y T A  P Ł Y W A L N I A  
D E L F I N

tel. 627358923

K I E R O W N I K  
A D M I N I S T R A C Y J N Y

tel. 627358914

P O K Ó J 
N A U C Z Y C I E L S K I

tel. 627358920
tel. 627358927 (PAWILON)

K S I Ę G O W O Ś Ć
TEL. 627358918

G A B I N E T  
P I E L Ę G N I A R S K I

tel. 627358922

L A B O R A T O R I U M  
W A R S Z T A T O W E

tel. 627358952

L A B O R A T O R I A  
E L E K T R O N I C Z N E

tel. 627358926

L A B O R A T O R I A  
I N F O R M A T Y C Z N E

tel. 627358903

kontakt

Przewiń do góry Skip to content