22 października, po dwutygodniowym pobycie 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zawodzie technik mechatronik ukończy staż zawodowy w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w Hildburghausen w Niemczech.  Doskonalenie zawodowe uczniów zostało zrealizowane w ramach projektu Zespołu Szkół Technicznych pn.: „MobiPro – międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim”.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Umowa finansowa zakładała realizację projektu w roku 2020, jednak pandemia COVID-19 wydłużyła ten okres do końca roku 2022.
W ramach projektu uczestniczyć będzie łącznie 77 uczniów. Uczniowie będą realizować swoje staże zawodowe w Irlandii (zawód technik informatyk – 30 uczniów); w Wielkiej Brytanii (zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik elektronik – 17 uczniów); w Niemczech (zawód technik mechatronik – 30 uczniów).
Celem projektu jest nabycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą oraz podwyższenie umiejętności uczestników projektu – uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Realizacja samego projektu jest elementem wdrażania przez Dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych przyjętej  strategii umiędzynarodowienia działalności edukacyjnej placówki. Zespół Szkół Technicznych jest prekursorem współpracy międzynarodowej w Powiecie Ostrowskim wśród szkół ponadpodstawowych. W okresie 2003 -2020, szkoła samodzielnie w ramach programów Socrates, Leonardo Da Vinci, Programu „Uczenie się przez całe życie”; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Erasmus+ , zrealizowała staże zawodowe dla 361 uczniów pod opieką 33 nauczycieli szkoły. We współpracy z organem prowadzącym Powiatem Ostrowskim , zrealizowano dodatkowo staże zawodowe dla 219 uczniów pod opieką 21 nauczycieli szkoły.
Internacjonalizacja dotycząca Zespołu Szkół Technicznych  to proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego z celami działania szkoły. Jest ona powiązana z misją edukacyjną, przy zdefiniowanych celach, określonym planie działania, zakładanych do wypracowania efektach przy wsparciu w kadry zatrudnionej w szkole. Współpraca międzynarodowa podnosi jakość pracy w Zespole Szkół Technicznych, ulepsza proces kształcenia i jest ważnym elementem kulturoznawczym. 

Przewiń do góry Skip to content